தொடர்புகளுக்கு

எமது மக்கள் சேவையில் பொதுவிடயம் சமந்தமாகவோ மனித உரிமைகள். மீறல்கள் சம்மந்தமாகவோ. அல்லது சமூக அபிவிருத்தி பணிகள் தொடர்பாகவோ. சுய திறமைகள் தொரட்பகவோ. கிராம அபிவிருத்தி மற்றும் அரசியல் சார்பான பிரச்சனைகளுக்கு. எங்களின் உதவி தேவைப்படின். எங்களை தொடர்புகொள்ளுங்கள் உங்கள் சேவைக்காக காத்திருக்கும் தமீழீழ மக்கள் விடுதலைக்கழகம்.

vanakkam

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message