வீரமக்கள் புகைப்படங்கள்

விடுதைப்போரட்டத்தில் ,இலங்கை இராணுவத்தினராலும் வேறு அமைப்புக்களுடனும் ,இடம்பெற்ற மோதல்களின் போது உயிர் நீர்த்த தமிழ் போராளிகள்

பெயர் : அனந்தன்
இறப்பு : 12.12.2012
பிறப்பு : 12. 12.2012
சம்பவம் : ஓமந்தை குண்டுத்த்தக்குதல்.

பெயர் : அனந்தன்
இறப்பு : 12.12.2012
பிறப்பு : 12. 12.2012
சம்பவம் : ஓமந்தை குண்டுத்த்தக்குதல்.

பெயர் : அனந்தன்
இறப்பு : 12.12.2012
பிறப்பு : 12. 12.2012
சம்பவம் : ஓமந்தை குண்டுத்த்தக்குதல்.

பெயர் : அனந்தன்
இறப்பு : 12.12.2012
பிறப்பு : 12. 12.2012
சம்பவம் : ஓமந்தை குண்டுத்த்தக்குதல்.